Link Solutions е компанија која нуди комплетни решенија на своите клиенти, притоа водејќи сметка за оптимално искористување на ресурсите, заштеда на енергијата и контрола и интеграција на системите со примена на нови еко технолигии.